Pályázat célja

Lakhatási támogatás nyújtása rászorulóknak.

 

Pályázók köre

Vissza nem térítendő támogatás nyújtható azoknak a személyeknek, akik

–          legalább három hónapja álláskeresőként nyilvántartottak, vagy

–          pályakezdő álláskeresőként nyilvántartottak, vagy

–          csoportos létszámleépítésben érintett álláskeresőként nyilvántartottak (csoportos létszámleépítéssel érintettnek azt kell tekinteni, akivel a munkaadó a csoportos létszámleépítés keretében a felmondást írásban közölte), vagy

–          közfoglalkoztatást követően álláskeresőként nyilvántartottak, és akik a munkaerő-piaci helyzetük javítása érdekében vállalják, hogy a lakóhelyüktől távoli munkalehetőséget is elfogadnak, vagy

–          legfeljebb 30 napja munkaviszony keretében foglalkoztatottak, és az előző 4 kategória valamelyikébe tartoztak a foglalkoztatás megkezdése előtt

–          aki olyan legalább hat hónap időtartamra szóló és legalább heti 20 óra munkaidejű munkaviszonyt (a magyar jog hatálya alá tartozó munkaviszony, kormányzati szolgálatai jogviszony, közszolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszony, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény szerinti szolgálati viszony, valamint pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény szerinti ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt) létesít, amely esetében az állandó lakóhelye és a munkavégzés helye legalább 100 km-re van egymástól, vagy a munkavégzés helye és az állandó lakóhelye között naponta – tömegközlekedési eszközzel – történő oda- és visszautazás ideje az 5 órát meghaladja, és

–          aki nem rendelkezik saját tulajdonában vagy a vele együtt élő házastárssal közös tulajdonban lévő lakás céljára szolgáló, beköltözésre alkalmas ingatlannal a munkavégzés helyén, valamint olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 100 km-t, vagy amelytől a munkavégzési helyéig, tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje nem éri el az öt órát, és

–          akinek az utolsó munkahelye (ide nem értve az egyszerűsített foglalkoztatás keretében történt munkavégzést) nem annál a foglalkoztatónál volt, amellyel a fent meghatározott munkaviszonyt létesít (e körülményt pályakezdő álláskeresők tekintetében nem kell vizsgálni), és

–          lakhatását bérleti jogviszony létesítésével kívánja megoldani a munkavégzés helyén, vagy olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 100 km-t, vagy amelytől a munkavégzési helyéig, tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje nem éri el az öt órát, és

–          aki nem részesül a kérelem időpontjában más jogcímen lakhatási vagy közüzemi támogatásban.

Támogatható tevékenységek köre

Lakhatási támogatás.

 

Pénzügyi feltételek

A támogatás folyósításának időtartama legalább 6, legfeljebb tizennyolc hónap.

A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan, 1 fő esetében – a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel – a támogatás folyósítási időtartamának

a)      az első harmadidőszakában a havi 100 ezer Ft-ot,

b)     a második harmadidőszakában a havi 60 ezer Ft-ot,

c)      a harmadik harmadidőszakában a havi 40 ezer Ft-ot

d)     nem haladhatja meg. Két fő nem közeli hozzátartozó együtt költözése esetén is ezen összeget szükséges figyelembe venni.

 

A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan a támogatás folyósítási időtartamának

a)      az első harmadidőszakában a havi 150 ezer Ft-ot,

b)     a második harmadidőszakában a havi 90 ezer Ft-ot,

c)      a harmadik harmadidőszakában a havi 60 ezer Ft-ot

d)     nem haladhatja meg, ha az ingatlant igénybe vevő közeli hozzátartozók közül legalább ketten megfelelnek a lakhatási támogatás feltételeinek (azaz a támogatást egy időben igénylik és a bérelt ingatlanba együtt, egy időben költöznek).

 

A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan a támogatás folyósítási időtartamának

a)      az első harmadidőszakában a havi 200 ezer Ft-ot,

b)     a második harmadidőszakában a havi 120 ezer Ft-ot,

c)      a harmadik harmadidőszakában a havi 80 ezer Ft-ot

d)      nem haladhatja meg, ha az ingatlant 3 vagy több olyan személy veszi igénybe, aki a támogatás feltételeinek megfelel (azaz a támogatást egy időben igénylik és a bérelt ingatlanba együtt, egy időben költöznek).

d)

Benyújtási határidő

2014. január 1.-től visszavonásig.