A felhívás részletei:

A jó minőségű kertészeti termékek iránt mutatkozó fokozódó kereslet kielégítéséhez, valamint a kertészeti ágazat versenyképességének fenntartásához, fokozásához szükséges új gépek, eszközök beszerzése vagy minőségi cseréje jelentős terheket ró a gazdálkodókra, amely indokolttá teszi a megfelelően ösztönző támogatási rendszer kialakítását.

Jelen felhívás alapját a Vidékfejlesztési Program Kertészeti ágazat fejlesztése című művelete adja, amelynek célja a kertészeti ágazatban tevékenykedők versenyképességének fokozása, a kertészeti ágazat hozzáadott érték termelésének növelése új, innovatív és környezetbarát kertészeti technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén. A nagy kézimunka igényű ágazatok technológiai fejlesztése a foglalkoztatotti létszám növelése útján hozzájárul az Európa 2020 Stratégia és Magyarország azon célkitűzéséhez, amely a foglalkoztatottsági ráta 75%-ra növelését határozta el. A felhívás az építéssel nem járó kertészeti eszközök, a kertészeti ágazathoz kapcsolódó erőgépek, munkagépek beszerzésének támogatására irányul.

A rendelkezésre álló forrás:

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 18,08 milliárd Ft, mely az alábbi két fókuszterületi célokhoz kapcsolódik:

1. A mezőgazdasági üzemek gazdasági teljesítményének növelése és a szerkezetátalakítás és modernizáció ösztönzése, különös tekintettel a piaci részvétel és orientáció növelésére, valamint a mezőgazdasági diverzifikációra – keretösszege: 16,45 milliárd Ft.

2. A generációs megújulás előmozdítása a mezőgazdaságban – keretösszege: 1,62 milliárd Ft.

Önállóan támogatható tevékenységek

Versenyképesség javítása érdekében, építéssel nem járó kertészeti eszköz beszerzése:

a) kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges – mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz
kapcsolható – munkagépek beszerzése,
b) kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges önjáró betakarítógépek beszerzése,
c) kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges, gépek, eszközök beszerzése,
d) maximum 1 db, legfeljebb 80 kW motorteljesítményű traktor beszerzése a felhívás
3.4.1.1. C) 7. és 5.7. pontjainak figyelembevételével,
e) talajművelő gépek beszerzése (sorközművelő kultivátorok, egyéb kultivátorok,
magágykészítők, talajlazítók, simítók, ekék, tárcsás talajművelők, kombinátorok,
hengerek, műtrágyaszóró gépek) a felhívás 3.4.1.1. C) 8. pontjának figyelembevételével.

Nem támogatható tevékenységek

A felhívás keretében a  meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységek:

a) mezőgazdasági erőgépek beszerzése, kivéve: kertészeti tevékenység végzéséhez
szükséges önjáró betakarítógépek beszerzése,
b) öntözéshez, vízellátáshoz kapcsolódó gépek eszközök (beleértve: tápoldatozók,
szivattyúk) beszerzése,
c) göngyöleg beszerzése,
d) természeti katasztrófák (jégeső; tavaszi fagy, hirtelen lezúduló, bőséges csapadék)
megelőzését szolgáló gépek, eszközök beszerzése,
e) post-harvest tevékenység eszközeinek (pl. szállítórendszerek, válogató, mosó, tisztító,
osztályozó, csomagoló berendezések) beszerzése.

Támogatást igénylők köre

Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben
igazolják, hogy:

a) a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem
rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági
termelő esetében lezárt üzleti évben – legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.

b) a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem
rendelkeznek adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági
termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági
tevékenységből származott.

A Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás
keretében
is van lehetőség. Kollektív projektnek minősül a legalább öt – jogilag és gazdaságilag egymástól független – kedvezményezett által közösen végrehajtott projekt (konzorcium). Kollektív projektnek minősül továbbá a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van
lehetőség. Konzorciumnak az a 272/2014. Korm. r. 3. § (1) bekezdés 19. pontjának, valamint az 59. §-nak megfelelő együttműködés minősül, amelynek legalább öt tagja van. A konzorcium minden egyes tagjának külön-külön meg kell felelni a jogosultsági feltételeknek, továbbá nem lehetnek egymásnak a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti partner, illetve kapcsolódó vállalkozásai. A konzorciumban történő projekt megvalósításának feltétele, hogy a konzorcium összes tagja kérelemre nyilvántartásba vett besorolású ügyfélként kell, hogy szerepeljen a kifizető ügynökség által vezetett ügyfélnyilvántartási rendszerben.

Termelői csoport és termelői szervezet esetén a támogatási kérelem benyújtását megelőző,
vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan a tagok:
– árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-ának
mezőgazdasági tevékenységből kell származnia, és
– legalább 50 %-ának igazolnia kell a legalább 6000 euró STÉ értékű üzemmérettel való
rendelkezést.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A támogatást igénylő a felhívás keretében értékelési időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely egy megvalósítási helyre vonatkozhat.

A támogatási kérelmek benyújtására a 2016. december 19. napjától 2018. december 18. napjáig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

– 2017. január 19.
– 2017. február 20.
– 2017. március 20.
– 2017. június 19.
– 2017. szeptember 19.
– 2017. december 19.
– 2018. március 19.
– 2018. június 19.
– 2018. szeptember 19.
– 2018. december 18.

Támogatási kérelmet kizárólag ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, az MVH elektronikus felületén.

A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani. A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton elektronikus formában, vagy papír alapú dokumentumok esetében szkennelés útján előállított, olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

Egyéni projekt esetén maximum 10 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 20 millió Ft.

Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási
intenzitás jár.

A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási
intenzitásra jogosultak.

Előleg igénylése:

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a.

A felhívás itt érhető el.

További információk megtalálhatóak a Széchenyi2020 oldalon.

(Agrofórum Online)