A Felhívás indokoltsága és célja

Jelen felhívás célja a kertészeti ágazaton belül a gyümölcstermesztés versenyképességének,hozzáadott érték termelésének fokozása az új, innovatív és környezetbarát termesztési technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén. A nagy kézimunka igényű ágazatok technológiai fejlesztése a foglalkoztatotti létszám növelése útján hozzájárul az Európa 2020 Stratégia és Magyarország azon célkitűzéséhez, amely a foglalkoztatottsági ráta 75%-ra növelését határozta el. A művelet továbbá kiterjed a kertészeti gazdaságokban az energiafelhasználás hatékonyságának javítására az ágazat által okozott környezetterhelés csökkentése érdekében.

Rendelkezésre álló forrás: 19 millárd Ft.

A támogatott projektek várható száma: 300 db

Támogatható tevékenységek

I. Ültetvény telepítése és korszerűsítése: új ültetvények telepítése, valamint a meglévő ültetvények felújítása, korszerűsítése, fajtaváltás, művelésmód-váltás.

A legkisebb támogatható ültetvényméretnek el kell érni az 1 ha-t, a legkisebb támogatható táblaméretnek a 0,5 ha területnagyságot, kivéve szamóca és spárga telepítése esetén, ahol a legkisebb támogatható ültetvényméret 0,5 ha, a legkisebb támogatható táblaméret 0,5 ha.

a) A Felhívás 1. mellékletének I. és II. táblázatában meghatározott követelményszintű hagyományos, korszerű vagy versenyképes új ültetvény telepítéséhez, és az ültetvényhez tartozó kerítés kiépítéséhez;

b) Meglévő, a telepítéstől számított, a pályázat benyújtásának időpontjáig 12 évnél nem öregebb ültetvénynek a Felhívás 1. mellékletének I és II. táblázatában meghatározott követelményeknek való megfelelés érdekében:

b.a). területének növeléséhez, amennyiben a beruházással a támogatást igénylő művelésében levő ültetvény mérete az adott fajból eléri az 1 ha legkisebb támogatható ültetvényméretet;

b.b). támrendszerének kialakításához, átalakításához;

c) Meglévő, a termőre fordulástól számított, a pályázat benyújtásának időpontjáig 12 évnél öregebb ültetvény faj- vagy fajtaszerkezetének korszerűsítéséhez vagy megváltoztatásához (ültetvénycsere):

c.c). ha a cserélt ültetvény életkora meghaladja a termőrefordulástól számított, a pályázat benyújtásának időpontjáig a 20 évet, abban az esetben a Felhívás 1. vagy 3. mellékletében megjelölt, ültetvénykivágásra elszámolható maximum költség elszámolható.

Támogatás a Felhívás 1. mellékletének I. táblázat „A” oszlopában szereplő fajok telepítéséhez

II. Az I. pontban meghatározott területnagyságot elérő, a pályázat benyújtásának időpontjáig a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvényekben kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító a vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen.

a) geotextíliák elhelyezése

b) tározók kialakítása

c) tározó terek vízzáró szigetelése

d) tábla szintű vízkormányzási művek kialakítása: a táblán kialakítandó víztározóba gyűjtendő víz útjának kialakítása (csatorna, vizes árkok), amelynek segítségével a területre hulló csapadék összegyűjthető a kialakított tározóba.

III. Az I. pontban meghatározott területnagyságot elérő, a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvényekben kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása.

a) vízi létesítményekhez kapcsolódó építmények építése

b) vízkivételi művek kialakítása

c) új korszerű (víz – és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények

telepítése

 • szivattyúk,
 • szűrők,
 • csővezetékek,
 • szerelvények,
 • távvezérlő rendszerek,
 • meteorológiai állomás,
 • talajszondák.

d) vízfogyasztásmérő berendezések telepítése

e) mikroöntözés esetén a vízminőséget javító berendezések beszerzése

f) korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek, IKT fejlesztések vásárlása

g) tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása.

IV. Az I. pontban meghatározott területnagyságot elérő, a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvények víztakarékos öntözési infrastruktúrájának és kapcsolódó műtárgyainak kiépítése.

a) vízi létesítményekhez kapcsolódó építmények kialakítása

b) új rendszer kiépítése, korszerű (víz – és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése,

c) vízfogyasztásmérő berendezések telepítése

d) korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek, IKT fejlesztések vásárlása

e) tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása.

A IV. támogatási pont keretében kizárólag csepegtető vagy mikroszórófejes öntözési rendszer építhető ki, kivéve a szamóca és a spárga, ahol csepegtető öntözés vagy csévélődobos mobil öntözőrendszer szórófejjel alakítható ki.

V. Az I. pontban meghatározott területnagyságot elérő, a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvények energiatakarékos öntözési technológiák beszerzésének támogatása, öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása.

a) meglévő, alacsony hatásfokú szivattyúk cseréje, amely által legalább 10% egységnyi energiahatékonyság javulás teljesítése az elvárás.

b) öntözőberendezések energiaellátásának biztosítása megújuló energiaforrásból (szél- és napenergia felhasználása)

A projekt fizikai megvalósítására rendelkezésre álló idő: a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap.

Önerő

Ha a kedvezményezett természetes személy, az önerő rendelkezésre állásáról kizárólag a nyilatkozatot szükséges tennie, amelyben vállalja, hogy a projekt megvalósítása során biztosítani fogja az önerő rendelkezésre állását.

Az önerő rendelkezésre állását a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylőnek nyilatkozattal, majd legkésőbb az első kifizetési igénylés benyújtásakor (ideértve az előlegigénylését is) – természetes személy kivételével – a Felhívásban meghatározott módon és formában kell igazolnia.

Az egyszeri elszámolók – természetes személy kivételével – nem kötelesek az önerő rendelkezésre állását igazolni, nekik az egyetlen – záró – kifizetési kérelem keretében az önerő tényleges kifizetését kérelem elszámoló bizonylatokat kell benyújtaniuk.

Támogatást igénylők köre

 1.  Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:
  1. igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik
 2. Termelői csoport, termelői szervezet vagy konzorcium abban az esetben jogosult a támogatásra:
 • megfelel az 1. pontban meghatározott jogosultsági feltételeknek, vagy
 • minden egyes mezőgazdaság termelő tagja külön-külön megfelel az 1. pontban meghatározott jogosultsági feltéteknek.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás mértéke, összege:

1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 75 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 150 millió Ft.

2. A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.

3. Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár.

4. A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Előleg

Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a.

Elszámolható költségek

1. Ültetvénytelepítés, felújítás esetén a projekt keretében a tevékenységenként elszámolható összes kiadás mértéke a Felhívás 2. mellékletében meghatározott maximálisan elszámolható kiadás alapján számított összeghatárig fogadható el.

2. Az 1. pontban említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projekt-menedzsment költségek.

3. A következő immateriális projektek: a támogatott tevékenységhez kapcsolódó számítógépes szoftverek megvásárlása, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése.

4. Az 1. ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása az összes elszámolható költség 2 %-ának mértékéig.

5. A mezőgazdasági üzemen belül megvalósítandó telepi infrastruktúra-fejlesztés: kerítés kialakítása.

6. Saját kivitelezésben elszámolt munkaművelet a Felhívás 3. melléklete szerinti munkaműveletekre az ott meghatározott maximum költségig vehető figyelembe.

Benyújtási időszak

A támogatási kérelmek benyújtására a felhívás közzétételét követő 24 hónapig van lehetőség 2016. március 9. és 2018. március 8. között. Az elbírálás szakaszos. Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2016. április 30.
 • 2016. július 31.
 • 2016. október 31.
 • 2017. január 31.
 • 2017. április 30.
 • 2017. július 31.
 • 2017. október 31.
 • 2018. március 8.