A Felhívás indokoltsága és célja

Magyarországon az állattartók jelentős része elavult épületekben, korszerűtlen technológiával és magas termelési költségekkel kénytelen dolgozni. A felhívás alapvető célja a baromfitartó gazdaságok versenyképességének javítása, az ágazat foglalkoztatotti számának növelése és a hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén.

A Felhívás több területen kíván hozzájárulni az állattartó telepek versenyképességének növeléséhez. Lehetőség nyílik az állattartásra, valamit az előállított termék kezelésére, tárolására szolgáló épületek, építmények létrehozására, kialakítására, továbbá építéssel nem járó projektek megvalósítására is az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésén keresztül. Az állattartás erőforrás-hatékonyságának javulása többek között a fajlagos energiafelhasználás csökkenését eredményezi, ezért jelen Felhívás különösen épít az állattartó létesítmények minden olyan irányú beruházására, amely a hatékonyabb energiafelhasználást hivatott elősegíteni. Ennek megfelelően az állattartó telepek létesítményeinek épületenergetikai, épületgépészeti felújítása, technológiáinak korszerűsítése, valamint a megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák beszerzése is támogatásra kerül. A Felhívás további fontos célja a fiatal termelők gazdaságainak megerősítése, fejlesztése.

Rendelkezésre álló forrás: 19,85 millárd Ft.

A források legalább 80%-ára kizárólag a legfeljebb 1 275 000 euró STÉ üzemméretű mezőgazdasági termelők jogosultak.

 Várhatóan támogatott pályázatok száma: 400 db

Támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

 A) A versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák, valamint az állattartáshoz szükséges gépek beszerzésének támogatása.

 

 1. Építéssel járó állattartási technológia kialakítása.

 Az állattartás állategészségügyi-, takarmányozási-, tartási-, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló, az előírásoknak való megfelelést biztosító építéssel járó technológiák beszerzése. Állattartó telepi épületek, létesítmények kialakítása.

 1. Építéssel nem járó, állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése.

Az állattartási tevékenységhez kapcsolódó gépek, eszközök beszerzése. Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei. Erő- és munkagépbeszerzés önállóan nem támogatható.

B) Az állattartó gazdaságokban az energiafelhasználás csökkentése, az erőforrás-hatékonyság javítása. Épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása.

 

 1. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.

 A célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek elsődleges célja az állattartó telepen belüli energiahatékonyság fokozása:

 

 • Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése.
  • Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése.
  • Világítási rendszerek korszerűsítése.
  • Beépített technológiai berendezések korszerűsítése.
 1. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

A célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az állattartó telepen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával. A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása igazolhatóan legfeljebb annyi lehet, amennyi a kapcsolódó telep átlagos éves kombinált hőenergia- és villamosenergia-fogyasztásának kielégítéséhez elegendő. A villamos energia hálózatba történő értékesítése engedélyezett, de a hálózatba betáplált elektromos energia mennyisége nem haladhatja meg az állattartó telep éves energiafogyasztását.

 • Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból.

(napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása) A megújuló energiaforrást hasznosító technológiák szolgálhatják az energiahatékonysági korszerűsítésre kerülő épület(ek) és technológiai berendezések hő és/vagy villamosenergia ellátását, de önálló beruházási elemek is lehetnek.

Önállóan nem, csak valamely támogatható tevékenységgel együtt támogatható tevékenységek

 • Projekt előkészítés:
  • szakmai előkészítés,
  • közbeszerzés;
 • Mérnöki feladatok;
 • Projektmenedzsment;
 • Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét;
 • A telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés: üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépei, eszközei, közművekhez és a munkakörülményekhez kapcsolódó beruházások;
 • Erő- és munkagépek beszerzése, azzal, hogy az erő és munkagép beszerzésre igénybe vehető támogatás összege nem haladhatja meg a nettó 15 000 000 Ft-ot, továbbá az erre a költségtípusra együttesen elszámolható költség mértéke nem haladhatja meg az összes elszámolható költség 30 %-át;
 • Istállón belüli trágyakezelés technológiájának korszerűsítése.
 • Ingatlan vásárlása.

Nem támogathatók a VP5-4.1.1.6-15 kódszámú, “Trágyatárolók építése” című felhívás keretében támogatható tevékenységek. (trágyatárolók kialakítása, trágya kezelésére vonatkozó projektek, a csapadék trágyarendszertől való elvezetésére irányuló tevékenységek, illetve a trágyatároláshoz kapcsolódó monitoring rendszer, és telepi közlekedő utak kialakítása.)

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Fenntartási kötelezettség: A pénzügyi befejezéstől számított 5 évig.

Támogatást igénylők köre:

 1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy: a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek. (Az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók);
 2. Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. Kollektív projektnek minősül a legalább öt – jogilag és gazdaságilag egymástól független – kedvezményezett által közösen végrehajtott projekt (konzorcium). Kollektív projektnek minősül továbbá a termelői csoport, a termelői értékesítő szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás mértéke, összege:

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 500 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 1 milliárd forint.
 • A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.
 • A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

A kollektív módon végrehajtott projektek összesen 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Előleg

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatási összeg 50 %-a.

Elszámolható költségek

 1. a) a támogatható tevékenységek költségei;
 1. b) az a) pontban említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projekt-menedzsment költségek;
 1. c) a következő immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése;
 1. d) az a) ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása;
 1. e) A műveleti célterületekhez kapcsolódó, kizárólag a mezőgazdasági üzemen belül megvalósítandó, a kedvezményezett érdekét szolgáló infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszköz beszerzés: üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépei, eszközei, ide tartoznak a közművek és a munkakörülményekhez kapcsolódó beruházások is.

Benyújtási időszak

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. május 4. naptól 2018. május 4. napjáig van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2016. július 4.
 • 2016. október 4.
 • 2017. január 4.
 • 2017. április 4.
 • 2017. július 4.
 • 2017. október 4.
 • 2018. január 4.
 • 2018. május 4.